ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

 

รายงานการจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2566    enter

 

การจัดการข้อร้องเรียน

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย