ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.2551
   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 2 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ.ฯ
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 3 ลว 26 ก.พ.2557 เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556
   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ.2556
   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553
   กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553
   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพฯ พ.ศ.2552
   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
   กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551  
   กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551 
   กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
   กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2556 
   ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 
   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ตอบข้อหารืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา 57(11)

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2551
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
  ตอบข้อหารือแนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัยเกี่ยวกับยาเสพติด (ที่ นร 1011/409 ลว. 9 พ.ย.2555)

พระราชบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก พ.ศ.2554
   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539    
   คำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่525/2555 ลว 13 มี.ค.55
   หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
   แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว75 ลว 30 ต.ค.2550 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
   กฎกระทรวง (พ.ศ.2540) การรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยของเอกสารต่างประเทศ ตามมาตรา 26 วรรคสอง
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) คำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบก่อนทำคำสั่ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง(6)
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) การตรวจดูเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตรวจดูเอกสารหรือการจัดทำสำเนาเอกสาร ตามมาตรา 31
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2540) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 วรรคสาม
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2542) การยื่นคำคัดค้าน การพิจารณาคำคัดค้าน ตามมาตรา 14วรรคสอง มาตรา 16 วรรคสาม
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) การยื่นคำคัดค้าน การพิจารณาคำคัดค้าน ตามมาตรา 15วรรคสี่ มาตรา 16 วรรคสาม
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2542) การมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่อื่นในการพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา 56 วรรคสอง
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาด ตามมาตรา 57 วรรคสอง
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542) การกำหนดค่าปรับทางปกครอง ตามมาตรา 58 วรรคสอง
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) เจ้าพนักงานที่เป็นพยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือ ตามมาตรา 70
   กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2543) คำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5(2)

 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559
    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2540
   ระเบียบ สธ.ว่าด้วยการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2541
   มติ ครม. ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2541
   นังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว40 ลว 11 มีนาคม 2542 เรื่องการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
   ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาฯ ลว. 7 พ.ค.2552

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538

 

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

การจัดการข้อร้องเรียน

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย