ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 20553

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

1. บันทึกแจ้งเวียนการรับย้ายข้าราชการ ดาวน์โหลดที่นี่

1.1 แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (เพื่อย้าย โอน)  (ส่งจำนวน 6 ชุด) ดาวน์โหลดที่นี่ 

1.2 เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน (ส่งจำนวน 6 ชุด) ดาวน์โหลดที่นี่

1.3 ฟอร์มขอย้าย (ส่งจำนวน 6 ชุด) ดาวน์โหลดที่นี่