ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

นางนันทา  นิ่มอนงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางรภัสสรณ์ เกษทองมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวหทัยกาญ มีสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอัญชรีย์ เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางฉวีวรรณ สว่างศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกอแก้ว อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพิชยา ถิระบุตร
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวศิวาพร สดคมขำ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุรดา จันทร์เพ็ญ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐญา แย้มมาก
นักทรัพยากรบุคคล