ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

1. ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  ดาวน์โหลด

2. หนังสือเรียกรายงานตัวฯ  

     2.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 4  ดาวน์โหลด

 

     2.2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 3 ดาวน์โหลด

 

3. เอกสารจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ  ดาวน์โหลด

     (ขอให้นำใบรับรองแพทย์ที่ออกจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ห้ามออกจากคลินิก รายละเอียดอยู่ในเอกสารจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการ)

 

** ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องประชุมระดมพล ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 09.00 น. **