ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1. บันทึกแจ้งเวียนการรับย้ายข้าราชการ ดาวน์โหลดที่นี่

1.1 แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (เพื่อย้าย โอน)  6 ชุด ดาวน์โหลดที่นี่ 

1.2 เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน 6 ชุด ดาวน์โหลดที่นี่

1.3 ฟอร์มขอย้าย 6 ชุด ดาวน์โหลดที่นี่