ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 11/2564 ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 10/2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 9/2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 8/2564 ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564  

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 7/2564 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 6/2564 ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 5/2564 ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 4/2564 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 3/2564 ณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 2/2564 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

- ประชุม คบจ.สสจ.ครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 6 มกราคม 2564