ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 10/2563 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 10/2563 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 10/2563 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 9/2563 ณ วันที่ 22 กันยายน 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 8/2563 ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 7/2563 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 6/2563 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 5/2563 ณ วันที่ 22  พฤษภาคม 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 4/2563 ณ วันที่ 23  เมษายน 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 3/2563 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 2/2563 ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

- ประชุม คบจ.สสจ. ครั้งที่ 1/2563 ณ วันที่ 21 มกราคม 2563