ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินงานตามPA/KPI(กระทรวงสาธารณสุข)

ปีงบประมาณ 2565

   - ไตรมาส   4 ผลการดำเนินงาน  เดือน กรกฎาคม 2565 -  กันยายน 2565 : ผลงานสะสม 12 เดือน
   - ไตรมาส   3 ผลการดำเนินงาน  เดือน เมษายน 2565 -  มิถุนายน 2565 : ผลงานสะสม 9 เดือน
   - ไตรมาส  2 ผลการดำเนินงาน  เดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565   : ผลงานสะสม 6 เดือน   
   -  ไตรมาส  1 ผลการดำเนินงาน  เดือน ตุลาคม 2564  - ธันวาคม 2564  : ผลงานสะสม 3 เดือน

ปีงบประมาณ 2564

   -  ตรมาส 4 ผลการดำเนินงาน  เดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 : ผลงานสะสม 12 เดือน
   -  ไตรมาส  3 ผลการดำเนินงาน  เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 : ผลงานสะสม 9 เดือน
   -  ไตรมาส  2 ผลการดำเนินงาน  เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 : ผลงานสะสม 6 เดือน  
   -  ไตรมาส  1 ผลการดำเนินงาน  เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 : ผลงานสะสม 3 เดือน

แบบรายงาน PA/KPI

ปีงบประมาณ 2565

-แบบรายงาน PA/KPI ไตรมาส 4  ปีงบประมาณ 2565
-แบบรายงาน PA/KPI ไตรมาส 3  ปีงบประมาณ 2565
- แบบรายงาน PA/KPI ไตรมาส 2  ปีงบประมาณ 2565
- แบบรายงาน PA/KPI ไตรมาส 1  ปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ( E-inspection)

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 255

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2554

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2555

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2556

    -เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ฯ ปี 2557

.........................................................................................................

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

----> รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565 แก้ไขครั้งที่ 2 **NEW**
---->รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563
----> ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
----> รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
----> รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1