ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

- รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2)

- รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับปรังปรุง (ครั้งที่ 1)

 

แบบรายงาน PA/KPI ปีงบประมาณ 2566

- แบบรายงาน PA/KPI ไตรมาส 1

- แบบรายงาน PA/KPI ไตรมาส 2

- แบบรายงาน PA/KPI ไตรมาส 3

- แบบรายงาน PA/KPI ไตรมาส 4

 

รายงานผลการดำเนินงานตาม PA/KPI (กระทรวงสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2566

- ไตรมาส 1 ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 ผลงานสะสม 3 เดือน 

- ไตรมาส 2 ผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2566 - มีนาคม 2566 ผลงานสะสม 6 เดือน 

- ไตรมาส 3 ผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 ผลงานสะสม 9 เดือน

- ไตรมาส 4 ผลการดำเนินงาน เดือน กรกฎาคม2566 - กันยายน 2566 ผลงานสะสม 12 เดือน