ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่  27  กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เรื่อง  ขยายวัน เวลา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/4398  ลงวันที่ 27  กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/15547  ลงวันที่  27  กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลดที่นี่