ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
คลิกที่นี่

 

ตำแหน่ง

วัน เวลา รายงานตัว

และสถานที่สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

 1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

     ลำดับที่ 001 – 038

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

รายงานตัว      เวลา 08.00 น.

สอบสัมภาษณ์  เวลา 08.45 น.

 

ห้องประชุมการบูร 1 ชั้น 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จัดทำแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครฯ

จำนวน 1 ชุด โดยมีจำนวนไม่เกิน 5 หน้า

 2. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

      ลำดับที่ 001 - 013

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

รายงานตัว      เวลา 08.00 น.

สอบสัมภาษณ์  เวลา 08.45 น.

 

ห้องประชุมระดมพล  ชั้น 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จัดทำแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครฯ

จำนวน 1 ชุด โดยมีจำนวนไม่เกิน 5 หน้า