ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 19 เมษายน 2566

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

คลิกที่นี่

 

1.หนังสือแจ้งขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

   1.1 นางสาวภลดา พูลสำราญ   คลิกที่นี่

   1.2 นางวาทิณี คนครองดี   คลิกที่นี่

   1.3 นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมชู   คลิกที่นี่

   1.4 นางสาวจิราพร อนันต์ธนสาร   คลิกที่นี่

 

2.หนังสือแจ้งขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

   2.1 นางสาวณัฐนรี เจริญศิลป์   คลิกที่นี่