ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงวันที่  7  เมษายน  พ.ศ.  2566  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  และนักโภชนาการ  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่่  สพ  0033.001/2/1983  ลงวันที่  7  เมษายน  2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่  สพ 0033/7468  ลงวันที่ 7  เมษายน  2566  ดาวน์โหลดที่นี่