ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

     ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

     1.ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานฯ (สีเขียว)
        - ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ  สอบสัมภาษณ์ ห้องการบูร 1  ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
        - ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  สอบสัมภาษณ์ ห้องระดมพล  ชั้น 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

     2.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จัดทำแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครฯ จำนวน 1 ชุด โดยมีจำนวนไม่เกิน 5 หน้า

     3.ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ อย่างเคร่งครัด