ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 10 - 68 มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ในการบรรจุเข้ารับราชการฯ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม To Be Number One (อาคารสีม่วง) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
     หากไม่ไปรายงานตัวฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จะบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

report160366