ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

    สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  "ดาวน์โหลดที่นี่"

2. แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ  "ดาวน์โหลดที่นี่"