ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566   เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี   ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ สพ 0033.001/2/972  ลงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2566  ดาวน์โหลดที่นี่