ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

อาหารเป็นพิษ              ไข้เลือดออก             

อุจจาระร่วง                  ตาแดง

มือ เท้า ปาก                ปอดบวม

                                                          

1.ความทันเวลาของโรงพยาบาล

2.ความทันเวลาภาพรวมจังหวัด

3.ความทันเวลาภาพรวมสสอ

4.ความทันเวลาสะสมภาพรวมของโรงพยาบาล

5.ความทันเวลาสะสมภาพรวมจังหวัด

6.ความทันเวลาสะสมภาพรวมสสอ

7.สรุปความทันเวลา

8.เรียงอันดับอัตราป่วย_รายงานทั้งหมด_2556

9.อันดับDHFเดือนพฤศจิกายน

รับ-ส่งเวร SAT ประจำสัปดาห์

CD SAT

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

 3 3 1

3 3 1 Page 1

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี