ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

        - ประชุม กวป. ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธ.ค 2561  - ประชุมกวป. ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ม.ค