ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 แนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

 ปีงบประมาณ 2565

---------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) 

 ปีงบประมาณ 2565

   - แจ้งผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2565 (รอบ 11 เดือน)

   - แจ้งผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

 ปีงบประมาณ 2564

  แจ้งผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2564 (รอบ 11 เดือน)

 ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

 - แจ้งผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2563 (รอบ 12 เดือน)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

 แจ้งผลการดำเนินงานนโยบายสำคัญ นโยบายมุ่งเน้น

 ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)

  - แจ้งผลงานดำเนินงานนโยบายสำคัญ นโยบายมุ่งเน้น ปีงบประมาณ 2563 (12 เดือน)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นข้อเสนอแนะนพ.สสจ.พบกลุ่มงาน/งานในสสจ.สุพรรณบุรี

  1. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
  4. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
  5. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
  6. งานพัฒนาบุคลากร
  7. งานสุขศึกษาฯ
  8. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

----------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประจำปีงบประมาณ 2563