ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2565
       - เอกสารรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
       - ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ สสจ.สุพรรณบุรี รอบที่ 2
       - เอกสารรับตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
       - แจ้งกำหนดการ และแนวทางการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ สสจ.สุพรรณบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

    
ปีงบประมาณ 2564

      - เอกสารประกอบการนิเทศบูรณการรอบที่ 1/2564

ปีงบประมาณ 2563

     - เอกสารประกอบการนิเทศบูรณาการสสจ.2563

ปีงบประมาณ 2562

     - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2/2562 
     - แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

    - ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
    -เอกสารประชุมเตรียมรับตรวจราชการ ปี 2559
    -Power point สรุปข้อเสนอแนะการตรวจราชการ รอบที่ 2/2559
   -ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพวัยทำงาน ปี 2559
    -ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2559

ปีงบประมาณ 2558   

    - แบบรายงานสรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2558   
    -แนวทางการนิเทศงานแบบบูรณาการปีงบประมาณ 2558
    -Power point สรุปข้อเสนอแนะการตรวจราชการ รอบที่ 1/2558 (ใช้นำเสนอรอบที่ 2 /2558) 
   -สรุปประเด็นความเสี่ยงและข้อเสนอแนะการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติรดับกระทรวง รอบที่ 2_2558  

ปีงบประมาณ 2557
    - แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 (E-inspection)        
    - เล่มยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2557       
    - แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2557  (แบบฟอร์ม ตก. 1 )
    -สรุปการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปี 2557