ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

นิเทศงานแบบบูรณาการ ประจำปี 2566

- การนิเทศงานแบบบูรณาการ รอบ 1

- สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการ รอบ 1 

- สรุปผลการนิเทศงานแบบบูรณาการ รอบ2