ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

      ปี 2565
         - เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  ประจำปี 2565 
         - เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2  ประจำปี 2565 "NEW"

      ปี 2564
         - เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1  ประจำปี 2564
       - เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2  ประจำปี 2564

    ปี 2563

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2563 
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2563

    ปี 2562
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2562
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2562 

    ปี 2561

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี2561   
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2561      

    ปี 2560
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2560
        -เล่มตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2560
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2560

    ปี 2559
        
-เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2559
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2559
        -เล่มตรวจราชการรอบที่ 2 ปี 2559

     ปี 2558
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2558
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2558

     ปี 2557
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2557
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2557

    ปี 2556

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2556
       -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2556

    ปี 2555

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2555
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2555          

    ปี 2554

        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2554
        -เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2554

     ปี 2553

        - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปี 2553
        - เอกสารประกอบการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2553