ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)