ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

คำสั่งที่ 219/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ icon pdf