ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ สพ 0033/10290  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2565  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/2572 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมาก่อน  มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ดาวน์โหลดที่นี่

บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอย้ายเปลี่ยนสายงาน  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล  ดาวน์โหลดที่นี่