ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/18862 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/5294 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/5293 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 ดาวน์โหลดที่นี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลดที่นี่