ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  ลงวันที่  12  กันยายน  พ.ศ. 2566  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ดาวน์โหลดที่นี่

 หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/5212 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566  ดาวน์โหลดที่นี่