ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

 

180068413762df434e293306.90094583

 

 

Q & A คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสมุนไพรควบคุม(กัญชา) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

VDO การอบรมหลังจากได้รับใบอนุญาตสมุนไพรควบคุม  ดาวน์โหลด

 

แบบรายงาน หลังจากได้รับอนุญาตฯ (ภท.27-32) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ขอยื่นคำขออนุญาตสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  ดาวน์โหลดเอกสาร

     ตัวอย่าง การกรอกข้อมูล แบบ ภท.12

     -  บุคคลธรรมดา

     -  บุคคลธรรมดา (มอบอำนาจ)

     -  นิติบุคคล

     -  นิติบุคคล (มอบอำนาจ)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร

       - พระราชบัญญติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  รายละเอียดเพิ่มเติม

     - กฏกระทรวง เรื่อง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559  
       รายละเอียดเพิ่มเติม

     - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565  รายละเอียดเพิ่มเติม

     - กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2549  รายละเอียดเพิ่มเติม

     - กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม

     - ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565
        รายละเอียดเพิ่มเติม
  

      ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องข้อแนะนำในการใช้กัญชาสำหรับประชาชนและผุ้ประกอบกิจการอาหาร  รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สื่อความรู้ต่าง ๆ    รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง