ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

 

บุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

  

นางพัชรินทร์  มณีพงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 nong 1

นางพงศิยา  รัตนจรรยา

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

 m1

นางนิภารัตน์  ฉ่ำสมบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางวิภาวี  ศรีมรกตกาญจน์

เภสัชกรชำนาญการ

 k

นายกฤษฎาวุฒิ  วรวิชญ์

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

muai

นางสาวจุฑามาศ  คำไพเราะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

IMG 20211011 092112

นางสาวทิวาพร  ขำหงิม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน