ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

โครงสร้างกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางพัชรินทร์  มณีพงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

๑. บริหารงานบุคคลในกลุ่มงานฯ 

๒. วิเคราะห์แผนงาน/โครงการและงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

๓. กำหนดยุทธศาสตร์ และกลวิธีเพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย

๔. ควบคุม  กำกับตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มงานฯ

๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

๖. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย  ได้แก่งานแพทย์แผนไทยฯตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 นางพงศิยา  รัตนจรรยา  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

๑. งานบริหารยาและเวชภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และงานส่งเสริมการใช้สมุนไพร 

๒. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และการจัดสรรงบประมาณค่าผลงานของสปสช.และการติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการ

๓. ขับเคลื่อนนโยบาย Service Plan โครงการกัญชาทางการแพทย์

๔. งานประสานงานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 นางนิภารัตน์  ฉ่ำสมบูรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑. งานพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และแผนงานอื่น ๆ

๒. ประเมินคุณภาพตัวชี้วัด คำรับรอง และประเมินโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๓. งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Service Plan)

๔. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย 

 นายกฤษฎาวุฒิ  วรวิชญ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

๑. งานมาตรฐานการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

๒. งานมาตรฐานแห่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย

๓. งานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี

 นางสาวทิวาพร  ขำหงิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑. งานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (หัวหน้ากลุ่มงานฯ ควบคุมกำกับโดยตรง)

๒. สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการของกลุ่มงาน/การสรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ   

๓. งานระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีของกลุ่มงานฯ

 ๔.  งานประสานงานบูรณาการเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย