ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

♦ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีพ.ศ. 2542 /กฎกระทรวง / ประกาศ / ระเบียบ  ดาวน์โหลดเอกสาร

♦ ระเบียบการรับรองหมอพื้นบ้าน

   1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

   2  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร

   3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 3)  ดาวน์โหลดเอกสาร

♦ ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

   1.แบบ ม.บ. 1 -แบบคำขอเสนอรายชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

   2 แบบ ม.บ. 2 -แบบคำขอต่ออายุ    ดาวน์โหลดเอกสาร

   3 แบบ ม.บ. 3 -แบบหนังสือรับรอง  ดาวน์โหลดเอกสาร

   4 แบบ ม.บ. 4 -แบบคำขอใบเทน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

   5.แบบ มบ. 5  -แบบทะเบียนการรักษา  ดาวน์โหลดเอกสาร

   6.แบบ มบ.6แบบคำขอใบเทน ดาวน์โหลดเอกสาร

   7.แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์  ดาวน์โหลดเอกสาร

♦ ประกาศคณะกรรมการ ฯ โรคต้องห้ามมิให้การรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน  ดาวนฺโหลดเอกสาร

♦ ประกาศคณะกรรมการ ฯ ลักษณะ ประเภท หรือกรรมวิธีของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   ดาวน์โหลดเอกสาร

♦  คู่มือประกอบการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

♦ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ดาวน์โหลดเอกสาร