ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ ประจำปี 2560-2565
 • แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
 • แผนอัตรากำลังบุคลากร สสอ.อู่ทอง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2568

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

แบบฟอร์มการยืมพัสดุ

- หนังสือเวียน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 •  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • หนังสือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565
 • สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบรามการทุจริตภาครัฐ ของ สสอ.อู่ทองประจำปีงบประมาณ 2564
 • • โครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

- รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • • รายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ สสอ.อู่ทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64)
 • • รายงานผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564)

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี