ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

00750

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง เมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นเพียงสถานีอนามัยชั้น ๒  สร้างบนที่ดินของกรมศิลปากร มีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่  เรียกว่า  สถานีอนามัยอู่ทอง แต่ชาวบ้านรู้จักและเรียกติดปากกันว่า “สุขศาลา”  โดยมีนายเมี้ยน  อ้นองอาจ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนแรกต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ อำเภออู่ทอง ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลอู่ทอง   

      ดังนั้นสถานีอนามัยอู่ทอง จึงได้รับการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทองมีหน้าที่ควบคุมดูแลสถานีอนามัยต่าง ๆ ในอำเภออู่ทอง และในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙   คุณประธาน บัวแตงซึ่งดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภออู่ทอง ขณะนั้นได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังใหม่ทดแทนอาคารเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรม ณ ที่เดิม  ตามแบบของกองแบบแผนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๘๗๓๒ และได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๐ คณะเจ้าหน้าที่โดยการนำของคุณนิคม  ธรรมสามิสรณ์ สาธารณสุขอำเภออู่ทองในขณะนั้น จึงได้เข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๐

แผนที่หน่วยบริการในอำเภออู่ทอง

maps