ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย(กฎกระทรวง 2560)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

 (๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต พื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง หน้า ๑๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขต พื้นที่อำเภอ

 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ มอบหมาย