ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

พิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตน์อัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธาน และกล่าวถึงความห่วงใยขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มีต่อราษฎรในพื้นที่ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้ารับมอบกระเป๋ายาพระราชทานพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นายสุ่ยถิน แซ่ตัน สาธารณสุขอำเภออู่ทองร่วมในพิธี