ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อํานาจหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Screenshot 2022 07 05 160852