ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

 

ประวัติความเป็นมา
             อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในอดีตจะเห็นได้จากซากกำแพงเมืองที่ยังเหลืออยู่ เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนในเขตตำบลรั้วใหญ่เรียกชื่อเดิมว่า " ศาลแขวงท่าพี่เลี้ยง" ต่อมาย้ายไปตั้งตำบล ท่าพี่เลี้ยงทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดเจดีย์ยอดเหล็ก (ที่ตั้งธนาคารกรุงเทพจำกัดในปัจจุบัน) เรียกชื่อว่า "อำเภอท่าพี่เลี้ยง" ตามชื่อเรียกของตำบล "ท่าพี่เลี้ยง" มีความหมายตามคำบอกเล่าของผู้ใหญ่เล่าต่อกันมาตามตำนานเรื่องขุนช้างขุนแผนว่า ตำบลท่าพี่เลี้ยงนี้เดิมเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของนางสายทองผู้เป็นพี่เลี้ยงของนางพิมพิลาไลย ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงท่าน้ำหน้าที่ว่าการอำเภอ ประชาชนจึงพากันเรียกว่า "บ้านท่าพี่เลี้ยง" หรืออีกนัยหนึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าการเรียกคำว่า "ท่าพี่เลี้ยง" สืบเนื่องมาจาก เหตุที่เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะสมเสบียงอาหารส่งไปกรุงศรีอยุธยาในระหว่างทำสงครามกับพม่าในสมัยนั้น ตำบลท่าพี่เลี้ยงเป็นที่ตั้งยุ้งฉางข้าว โดยปลูกสร้างยุ้งข้าวไว้เป็นแถวติดต่อไปตั้งแต่วัดสุวรรณภูมิถึงบริเวณตลาดใหม่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ปัจจุบัน) และต้องมีข้าวสำรองเป็นประจำในยุ้งข้าวนั้นทุก ๆ ปี เสมือนหนึ่งเป็นเมืองพี่เลี้ยง ประชาชนจึงเรียกขานว่า "บ้านท่าพี่เลี้ยง" เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ทางราชการได้สั่งให้อำเภอที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเมืองทั้งหมด ดังนั้นอำเภอท่าพี่เลี้ยงจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็น "อำเภอเมืองสุพรรณบุรี" ตั้งแต่นั้นมาและใน พ.ศ. ๒๕๑๖ นายอำเภอบรรจง ฤกษ์สำราญ (นายอำเภอสมัยนั้น) ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบริเวณเจดีย์ยอดเหล็กซึ่งคับแคบมาก่อสร้างบริเวณระหว่างศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีและโรงเรียนสงวนหญิง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน) ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ย้ายที่ว่าการมาอยู่บริเวณศาลากลางเก่า ถนนพระพันวษา (เนื่องจากศาลากลางได้ย้าย ที่ทำการไปอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย ถนนชัยนาท-บางบัวทอง)
 

             อำเภอเมืองสุพรรณบุรีพื้นที่ทั้งหมด ๕๔๐.๙ ตร.กม. โดยมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์และอำเภอศรีประจันต์ , ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบางปลาม้า ,

ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญ (จังหวัดอ่างทอง) และอำเภอผักไห่ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) , ทิศตะวันตกติดตอกับอำเภออู่ทอง

 

           การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๐ ตำบล และ ๑๒๔ หมู่บ้าน  โดยมีตำบลต่างๆ ดังนี้

 

๑. ท่าพี่เลี้ยง   (Tha Phi Liang)           ๑๑. ดอนโพธิ์ทอง   (Don Pho Thong)
๒. รั้วใหญ่   (Rua Yai)           ๑๒. บ้านโพธิ์   (Ban Pho)
๓. ทับตีเหล็ก   (Thap Ti Lek)           ๑๓. สระแก้ว   (Sa Kaeo)
๔. ท่าระหัด   (Tha Rahat)           ๑๔. ตลิ่งชัน   (Taling Chan)
๕. ไผ่ขวาง   (Phai Kwang)           ๑๕. บางกุ้ง   (Bang Kung)
๖. โคกโคเฒ่า   (Khok Kho Thao)           ๑๖. ศาลาขาว   (Sala Khao)
๗. ดอนตาล   (Don Tan)           ๑๗. สวนแตง   (Suan Taeng)
๘. ดอนมะสังข์   (Don Masang)           ๑๘. สนามชัย   (Sanam Chai)
๙. พิหารแดง   (Phihan Daeng)           ๑๙. โพธิ์พระยา   (Pho Phraya)
๑๐. ดอนกำยาน   (Don Kamyan)           ๒๐. สนามคลี   (Sanam Khli)

 

คำขวัญ

    "หลวงพ่อโตคู่บ้าน           แหล่งตำนานขุนช้างขุนแผน
ดินแดนพระผงสุพรรณ        โบราณสถานวัดสนามชัย
ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง      ลือเลื่องปลาสลิดดอนกำยาน
หอคอยบรรหารงามสง่า      วังมัจฉาวัดพระนอน"