ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 

วิสัยทัศน์ 

"ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข เชื่อมต่อระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน"


พันธกิจ 

     ๑) บริหารการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของประชาชน
     ๒) พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
     ๓) มีความเข้มแข็งและความเชื่อมโยงของเครือข่ายสุขภาพ
     ๔) สร้างเสริมความสุขให้แก่บุคลากรอย่างยั่งยืน

 

นโยบายผู้บริหาร
 “ มีน้ำใจ รับผิดชอบ ตรงเวลา ”
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    ๑) พัฒนาการให้บริการตามนโยบายของการทรวงสาธารณสุขและนโยบายของจังหวัด
    ๒) พัฒนาการบริการจัดการควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้น ให้ทันเหตุการณ์
    ๓) พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรรับรองมาตรฐาน
    ๔) พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
    ๕) พัฒนาวิชาการ

 

เป้าประสงค์

     ๑) ตอบสนองเป้าหมายตามวิสัยทัศน์จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายรัฐบาล
     ๒) ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการเข้าถึงบริการที่ดีมีคุณภาพ
     ๓) สถานบริการสาธารณสุขได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรรับรองมาตรฐาน
     ๔) สถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาความรู้วิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
     ๕) สถานบริการสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการ ควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นทันเหตุการณ์


ค่านิยมองค์กร
MOPH "

M = Mastery (มีภาวะผู้นา เป็นนายของตัวเอง)

O = Originality (สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ)

P = People Centered Approach (ประชาชนเป็นศูนย์กลาง)

H = Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน)