ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ

ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 รายละเอียด คลิกที่นี่