ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ขั้นตอนการส่งประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตาม ว123 และ ว1377

1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงาน

- ส่งแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล (คัดเลือก)  2 เล่ม 

แบบฟอร์มประเมินบุคคล ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ตาม สป.ว.123 ลงวันที่ 11 ม.ค. 65) คลิก  (update 25 เม.ย.2565)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(สสจ.จัดทำ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

และแจ้งไปยังหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ขอประเมินส่งผลงานประเมินในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น

ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคล (คัดเลือก) ส่งแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน 6 เล่ม และ แบบการเสนอข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 6 เล่ม

แบบฟอร์มประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ตาม สป.ว.1377 ลงวันที่ 24 มี.ค. 65) คลิก  (update 25 เม.ย.2565)

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน

เอกสารประกอบการการพิจารณาขอนับระยะเวลาเกื้อกูล (update 25 เม.ย.2565)