ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

การประเมินเพื่อเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ

 แบบประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ แบบฟอร์ม

แบบประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ แบบฟอร์ม

แบบประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ แบบฟอร์ม

แบบประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ แบบฟอร์ม

แบบประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการเพื่อขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ แบบฟอร์ม

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งเป็นระดับสูงขึ้น

หลักเกณฑ์และการดำเนินการสำหรับผู้ขอรับคัดเลือกในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ (ว 214/4 ส.ค.54)