ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/3929 ลงวันที่  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/15460 ลงวันที่ 15  สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดที่นี่

 หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/3930 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลดที่นี่

ช่วงคะแนนและร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลดที่นี่

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  PDF ดาวน์โหลดที่นี่

แบบสรุปการลา  การมาสายของพนักงานราชการทั่วไป  ดาวน์โหลดที่นี่