ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  คลิกที่นี่

 

>>ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติ<<