ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ที่  สพ 0033.001/2/2875  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2565  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/11332 ลงวันที่  16 มิถุนายน  2565  ดาวน์โหลดที่นี่

 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 409 ลงวันที่  15  มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลดที่นี่