ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

(1) แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล  ดาวน์โหลดที่นี่

(2) เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน ดาวน์โหลดที่นี่