ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศคณะกรรมการประเมินผล  ลงวันที่  6 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา่การ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/87 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/295 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 ดาวน์โหลดที่นี่

ใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ดาวน์โหลดที่นี่

 แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล  ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน  ดาวน์โหลดที่นี่