ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  ลงวันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2566  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ดาวน์โหลดที่นี่

 หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/424  ลงวันที่ 23  มกราคม  2566  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/1558  ลงวันที่  23 มกราคม 2566  ดาวน์โหลดที่นี่