ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  เรื่อง  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ดาวน์โหลดที่นี่

ใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล  ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน  ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033.001/2/4195 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลดที่นี่

 หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0033/14790 ลงวันที่ 19  กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลดที่นี่